Verksamheten

Vår verksamhet!

Målet med vår verksamhet är att ge eleverna undervisning i en stimulerande montessorimiljö. Men vi vill också ge våra barn en god grund i begreppet Hälsa. Hälsa för oss är att må bra både fysiskt och psykiskt. Hos oss har eleverna fler idrottstimmar än i en vanlig skola. Vi satsar även på att ha två idrottsutbildade pedagoger som driver undervisningen i ämnet. Vi försöker alltid vara ute så mycket som möjligt med eleverna. Vi har gångavstånd till det stora naturreservatet Bokhultet som vi kan använda som uteklassrum. Där har vi även byggt ett eget vindskydd.

Målet med Växjö Montessoriskolas verksamhet är att varje elev skall trivas och ges möjlighet att utvecklas optimalt utifrån egna förutsättningar.

Hos oss arbetar välutbildade pedagoger som handleder, inspirerar, väcker intresse och utmanar elevernas tankar.

Vår skola ger eleverna ansvar och inflytande över såväl det egna lärandet som undervisningen i stort. På skolan bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete där resultaten noga följs upp och analyseras

Hos oss ska alla elever trivas och de stora eleverna är förebilder för de yngre eleverna.

943301_10151491325437639_65442258_n

 

 

Riktlinjer för verksamheten

Vår skola drivs enligt Montessoripedagogiken, vilket bland annat innebär att eleverna planerar  upp sin vecka i samråd med ansvarig pedagog.  Vi gör de nationella proven och följer LGR11.

Denna frihet under ansvar innebär att eleverna utifrån förmåga täcker in läroplanens alla ämnesområden i sin planering. Känslan av att lyckas med en uppgift som man själv valt skapar naturlig arbetsglädje och uppmuntran. Eleverna känner att de arbetar för sin egen skull.

Att eleverna uppmuntras att arbeta individuellt och i grupp utvecklar förmågan att visa kamraterna hänsyn.

10646987_10152427821657639_4062529116851322482_n

All verksamhet på skolan genomsyras av en människosyn som kan sammanfattas så här:

  • Tro på barnet – lita på att barnet vill och kan utvecklas.
  • Respektera barnet – se barnet som en individ och ta dess ord och önskemål på allvar.
  • Ge barnet valfrihet – det får välja sin sysselsättning inom tydliga och självklara ramar.
  • Se till barnets behov – ha alltid det enskilda barnets behov av stimulans och stöd för ögonen.

Det är viktigt att eleverna känner att de arbetar för sin egen skull, inte för lärarens. Eleverna skall successivt, under hela skoltiden, tränas i att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande.

Vi vill att skolan skall vara en rolig plats att komma till, för såväl eleverna som vuxna i deras närhet.

Vi vill ha en liten skola där alla känner alla, såväl barn som vuxna. Trygghet är en förutsättning för barnets välmående.

994010_10151685833492639_1410939406_n

Miljön

Varje morgon möts barnen av klassisk musik, tända ljus samt en pedagog som välkomnar ditt barn till skolan. Detta skapar en lugn och trygg miljö där alla barn blir sedda. Vår inre och yttre miljö ger plats för lärande, skapande och umgänge. Miljön ska stimulera alla sinnen.
I den inre miljön finns djur som barnen om de vill får vara med och ta ansvar kring. Varje barn har ett ansvarsområde som de städar och plockar i ordning på en gång i veckan. Maria Montessori tyckte det var viktigt att lära barn att ta ansvar för sin miljö för det är då de lär sig att själva sätta tillbaka saker på rätt plats och bli ansvarstagande.
942997_10152499162282639_6615796165803949142_n

Arbetssätt

På Växjö Montessoriskola ställs det krav på att det enskilda barnet vill och kan ta ett eget ansvar. Vi pedagoger ska ledas av eleven i arbetet. Vi är observatörer! För att kunna arbeta på detta sätt har vi mindre elevgrupper, där vi vuxna får tid att lyssna på eleven och kan föra en dialog med dem. Det är alltid vi pedagoger som har det övergripande ansvaret för varje elev och ska se till att de når målen. Det enskilda arbetet varvas med diskussioner och dialoger så att eleven skall kunna värdera och reflektera kring sina egna och andras tankar. Genom reflektion utvecklas förmågan till tänkande och ett livslångt lärande.
Varje elev har en individuell planering som de arbetar med. Planeringen görs i samarbete mellan elev och pedagog. Att få arbeta med sin planering i egen takt, ger en frihet som skapar naturlig arbetsglädje.
1375697_10151724768307639_2087758658_n
Eleven känner att den lyckas, vilket är en av byggstenarna för att få ett gott självförtroende.Eleverna har tillgång till montessorimaterialet för att få konkret kunskap om begrepp och funktioner. Man ges möjlighet att arbeta med datorer som läromedel och arbetsredskap.
10649783_10152512393532639_7988186186391384091_n
Eleverna ges möjlighet att medverka i demokratiska beslut rörande innehållet och arbetssättet i deras individuella arbete men också i frågor och beslut som rör skolan. Kontinuerligt träffas skolans elevråd, där elever från varje basgrupp finns representerade.
Klassrad

Pedagogerna

Våra pedagoger är mycket kompetenta och har förutom den formella lärarutbildningen också läst till under ett antal år, en extra utbildning för att bli montessorilärare.Vi har montessoriutbildad personal på hela skolan, både i förskoleklass, de lägre och högre årskurserna samt på fritids.Pedagogen ska stödja, stimulera, undanröja hinder för, handleda och förmedla arbetsglädje till eleverna.
Vi är en auktoriserad Montessoriskola enligt Montessoriförbundet.
395730_10150493869502639_1339185864_n

Normer och värden

Alla människor har ett egenvärde . Varje människa har förmåga och rätt till egen fri utveckling.

10649635_10152446663987639_6928568417509241392_n

Frihet och självständighet

Frihet och självständighet, är två centrala begrepp inom montessoripedagogiken. För Växjö Montessoriskolas del innebär detta att varje elev får den frihet hen klarar av. Vi vill uppmuntra eleverna till ett självständigt handlande och ett eget initiativtagande. Vi vill även ta vara på elevens erfarenheter och nyfikenhet.Alla elever är olika. Skolans  inriktning är att försöka bibehålla denna individualitet under hela skoltiden. Dock aldrig på bekostnad av samarbete med andra i omgivningen.
582807_10151314888237639_2011017309_n

Skolmåltider

Vi är en av de få skolorna i Växjö Kommun som erbjuder våra elever ekologisk mat i så stor utsträckning som det går! I enkäter får vår mat mycket högt betyg av våra elever. Köket erbjuder mycket husmanskost.

Eleverna äter i vår matsal som är lugn , liten och trivsam. Vi har ett eget mottagningskök som tillhandahåller god mat till alla elever oavsett allergier och religiösa skäl.
De äldre eleverna är då och då matvärdar och hjälper till och deltar i den dagliga hanteringen av lunchmåltiderna. Vi har en vuxen som  är anställd och  har det övergripande ansvaret över matsalen. Våra elever bjuds på goda sallader i samband med lunchen varje dag.

317536_10151092269522639_1840306833_n

 

Utevistelse och Fysisk aktivitet

På Växjö Montessoriskola får ditt barn tid för fysisk aktivitet. Vi satsar på fler idrottstimmar och mycket utevistelse. Att vara ute ska vara en rolig stund där eleverna lär sig lika bra som inomhus. Vi har regelbundet utedagar då vi antingen är uppdelade F-3 och 4-6 eller där hela skolan gör aktiviteter tillsammans.
1393265_10152508256687639_5130625125476104762_n

Utvärdering

Efter man slutar grundskolan hos oss ska  våra elever efter sina förutsättningar kunna läsa, skriva, ta emot och förmedla tankar, känslor och fakta till sina medmänniskor. De ska också kunna tillämpa den matematik som behövs i vardags- och samhällsliv och använda sig av en studieteknik.

Liksom kommunala skolor i Växjö kommun genomför vi därför de nationella proven. Vi gör kontinuerligt även utvärderingar både skriftligt och muntligt av vår verksamhet.

Varje elev får varje termin med start från åk. 1 ett skriftligt skriftlig omdöme. Från och med årskurs 6 får våra elever betyg.

 

Elevvård

Elevvården utgår från en helhetssyn på elevens situation och följa elevernas utveckling genom skoltiden. Skolan har en skolsköterska och en skolkurator anställd . De har fortlöpande tillsyn av elevernas hälsa samt att genomföra gängse rutinundersökningar enligt den kommunala normen.
Specialpedagoger, anlitas om behov finns. Även skolpsykolog anlitas vid behov och efter överenskommelse med berörda föräldrar. Elevvårdskonferens hålles vid behov.
Pedagogerna har fortlöpande individuella samtal med eleven under läsåret där såväl arbete som trivsel diskuteras.

Vi har ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolkurator, skolledning och skolsköterska. De träffas varannan vecka och dokumenterar och utvärderar tillsammans verksamheten.

Föräldramedverkan

Vi samlar all dokumentation om eleverna på vår skolplattform Unikum. Du som förälder får ett individuellt login med lösenord. På Unikum sker all kommunikation mellan hem och skola. Där lägger vi kontinuerligt ut dokumentation kring varje enskild elev, lägger upp bilder från elevernas skoldagar, hembrev skickas varannan vecka och bedömningsmatriser och Lpp:er finns  där. Du som förälder ska ha stor insyn i ditt barns vardag och det får du genom att vara aktiv på Unikum. Vi bygger våra utvecklingssamtal  kring Unikum. Som förälder har du möjlighet att chatta med oss pedagoger enkelt och smidigt via Unikum. Varje barn har då en lärlogg där vår  kommunikation kan ske.

Som förälder är du alltid välkommen till skolan på besök. Du bjuds också in regelbundet till föräldramöten och utvecklingssamtal.

Alla på Växjö Montessoriskola skall ges möjlighet att göra sin röst hörd. Föräldrar, elever och personal skall känna att de är delaktiga i skolan.
Vi har ett elevråd där elever  från varje basgrupp finns representerade. Elevrådet träffas  tillsammans med rektor en gång varannan vecka och pratar samt beslutar om saker som rör skolan.
Vi har ett föräldraråd som träffas en gång i månaden. Föräldrarådet är till för de föräldrar som vill engagera sig och sätta sig in ytterligare i  skolans vision och arbete.