Verksamheten

Vi vill ha en liten skola där alla känner alla, såväl barn som vuxna. Trygghet är en förutsättning för barnets välmående. Skolan ska vara en rolig plats att komma till för såväl eleverna som vuxna i deras närhet.

Målet med vår verksamhet är att ge eleverna undervisning i en stimulerande montessorimiljö där varje elev trivs och ges möjlighet att utvecklas optimalt utifrån egna förutsättningar.

Riktlinjer

Vår skola har sin grund i montessoripedagogiken. Liksom de kommunala skolorna i Växjö kommun genomför vi de nationella proven och följer LGR 22. Varje elev får med start från årskurs 1 skriftliga omdömen och i årskurs 6 får våra elever betyg.

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där resultaten noga följs upp och analyseras.

All verksamhet på skolan genomsyras av en människosyn som kan sammanfattas så här:

  • Tro på barnet – lita på att barnet vill och kan utvecklas.
  • Respektera barnet – se barnet som en individ och ta dess ord och önskemål på allvar.
  • Ge barnet valfrihet – barnet får välja sin sysselsättning inom tydliga och självklara ramar.
  • Se till barnets behov – ha alltid det enskilda barnets behov av stimulans och stöd som utgångspunkt i arbetet

Arbetssätt

På Växjö Montessoriskola står det enskilda barnets vilja och förmåga att ta ett eget ansvar i fokus. För att kunna arbeta på detta sätt har vi mindre elevgrupper där vi vuxna får tid att lyssna på eleven och föra en dialog. Det är alltid läraren som har det övergripande ansvaret för varje elev och ska se till att målen nås. Eleven har tillgång till montessorimaterialet för att få kunskap om begrepp och funktioner.

Varje elev har en individuell planering som görs i samarbete med läraren. Att få arbeta med sin planering i egen takt ger en frihet som skapar naturlig arbetsglädje. Eleven känner att den lyckas, vilket är en av byggstenarna för ett bra självförtroende, och att den arbetar för sin egen skull, inte för lärarens. Eleven ska successivt, under hela skoltiden, tränas i att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande.

Frihet och självständighet är två centrala begrepp inom montessoripedagogiken. Vi vill uppmuntra eleverna till självständigt agerande och initiativtagande. Vi vill även ta vara på elevens erfarenheter och nyfikenhet. Skolans mål är att försöka bibehålla denna individualitet under hela skoltiden utan att det blir på bekostnad av samarbete med andra.

Lärare

Våra lärare är mycket kompetenta och har förutom den formella lärarutbildningen läst en extra utbildning för att bli montessorilärare. De handleder, inspirerar, väcker intresse och utmanar elevernas tankar.

Miljön

Varje morgon möts barnen av klassisk musik, tända ljus och en vuxen som välkomnar ditt barn till skolan. Detta skapar en lugn och trygg miljö där alla barn blir sedda. Vår inre och yttre miljö ger plats för lärande, skapande och umgänge. Miljön ska stimulera alla sinnen.

I den yttre miljön är närheten till Strandbjörksparken och Bokhultets naturreservat en stor tillgång. På skolgården har vi en grusplan som under de kalla vinterveckorna förvandlas till isbana.

Fysisk aktivitet och utevistelse

På Växjö Montessoriskola får ditt barn tid till fysisk aktivitet. Vi satsar på fler idrottstimmar och mycket utevistelse. Att vara ute ska vara en rolig stund där eleverna lär sig lika bra som inomhus. Vi har regelbundet gemensamma utedagar då hela skolan, eller uppdelat F-3 och 4-6, gör aktiviteter tillsammans.

Skolmåltider

Eleverna äter i vår matsal som är lugn och trivsam. Vi har ett eget mottagningskök som tillhandahåller god mat till alla elever oavsett allergier och specialkost. Varje dag serveras olika lunchalternativ, inklusive en vegetarisk rätt, och en fräsch salladsbuffé. Till måltiden kan man dricka vatten, ett glas mjölk och fylla på med knäckebröd och smör.

Efter skoldagen bjuds fritidsbarnen på mellanmål och de som är kvar länge på eftermiddagen får frukt.

Fritidshem

Alla barn på Växjö Montessoriskola, vars föräldrar arbetar eller studerar, kan vara inskrivna på fritids.

Fritidshemmets målsättning är att ge eleverna en meningsfull fritid. Fritids håller till i samma lokaler som skolan och personalen möter eleverna även under skoldagen. Skola och fritids arbetar integrerat och har samma rutiner. Verksamheten på fritids bygger på kreativitet, social samvaro och ansvarstagande.

Fritidshemmet är öppet kl.7.00-17.00 och avgiften är densamma som Växjö kommuns. På sommaren stänger vi fritids och skola i fyra veckor.

Du ansöker om fritidsplats genom att fylla i en blankett som du får av oss vid skolstart.

Elevhälsa

Elevhälsan följer elevernas utveckling, bevarar och förbättrar elevernas kroppsliga och själsliga hälsa samt verkar för sunda levnadsvanor. Vi arbetar förebyggande, hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Inget problem är för litet att komma med.

Skolsköterska och skolkurator finns på skolan. Skolpsykolog tas in vid behov.

Inflytande

Alla på Växjö Montessoriskola ska ges möjlighet att göra sin röst hörd. Föräldrar, elever och personal ska känna att de är delaktiga i skolan. Vi kommunicerar kontinuerligt via skolplattformen Unikum där föräldrar, elever och personal får personliga konton.

Vi har ett elevråd där representanter från varje basgrupp och årskurs deltar. Elevrådet träffas tillsammans med rektor en gång varannan vecka för diskussion och beslut om saker som rör skolan.

Vi har även ett föräldraråd som träffas ca 2 ggr/termin. Föräldrarådet är till för de föräldrar som vill engagera sig och sätta sig in ytterligare i skolans vision och arbete. Som förälder är du alltid välkommen till skolan på besök. Du bjuds också in regelbundet till föräldramöten och utvecklingssamtal.